اولین کنفرانس ذخیره سازی ومخازن نفت و گاز

اولین کنفرانس ذخیره سازی ومخازن نفت و گاز

1th Conference on Oil & Gas Storage Tanks

اولین کنفرانس ذخیره سازی ومخازن نفت و گاز در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ توسط دبیرخانه دایمی کنفرانس نفت گاز و پتروشیمی در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- تاکید بر ضرورت و اهمیت ذخیره سازی و ارتقاء توانمندی های داخلی
- افزایش سطح دانش علمی و فنی روش های مختلف ساخت مخازن ذخیره سازی
- بررسی فناوری های نوین در طراحی، ساخت، مدیریت، تعمیرات و نگهداری و تمیزکاری مخازن
- برآورد توان علمی، فنی و اجرایی داخلی جهت اجرای پروژه های ذخیره سازی نفت و گاز
- ثبت تجربیات و مستندسازی پژوهش ها و اقدامات اجرایی در حوزه های ذخیره سازی نفت و گاز
- ایجاد بستری مناسب برای هم اندیشی دست اندرکاران مرتبط با ذخیره سازی نفت و گاز
- بررسی راهکارهای افزایش عمر و بهره برداری از مخازن


محورهای کنفرانس:

- طراحی و ساخت مخازن
- مدیریت مخازن
- اصول ذخیره سازی
- تجهیزات جانبی مخازن
- حفاظت و پایش مخازن
- فناوری های نوین
- بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
- بازرسی مخازن
- اتوماسیون، اندازه گیری و ابزار دقیق
- مخازن در پایانه های خشکی و دریایی
- رسوب گذاری، نشست و شکست مخازن
- تمیزکاری مخازن
- پدافند غیرعامل
- نگهداری و تعمیرات مخازن
- نقش مخازن در عرضه پایدار انرژی
- مخازن زیرزمینی
- تامین مالی در پروژه های مخازن