همایش مسئولیت اجتماعی شرکت-مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

همایش مسئولیت اجتماعی شرکت-مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

پوستر همایش مسئولیت اجتماعی شرکت-مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

همایش مسئولیت اجتماعی شرکت-مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

-شناخت جامع مدیران و کارکنان صنعت نفت نسبت به مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت
-اشاعه مفهوم مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت
-ارائه و تبادل تجربیات عملی شرکت‌های نفـتی در زمینـه مسئولیت اجتماعی شرکت
-ارتقاء آگاهی عمومی و سازمان‌های حاکمیتی با اقدامات مبتنـی بر مسئولیت اجتماعی صنعت نفت 
-معرفی چارچوب‌ها و استانداردهای گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت نفت (ایزو 26000، GRI، OGSS)
-همگرایی و تعامل شرکت‌های نفتی در نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی شرکت
-شناسایی چالش‌های "مسئـولیـت اجتمـاعی شـرکت" در صنعـت نفت و ارائه راهکارها

 

محورهای همایش:

-مسئولیت اجتمـاعی شـرکت (مفاهیـم، نظریـه‌ها، گرایـش‌ها)
-نگرش‌ها و تجربه‌های به مفهوم مسئـولیت اجتمـاعی در ایران
-مسئـولیت اجتمـاعی شـرکت و توسعه پایدار
-تجربه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت نفت در جهان
-چالش‌های مسئـولیت اجتمـاعی شرکـت در مناطق نـفت و گاز خیز ایـران و راهکارهای پاسخگویی به آن‌ها
-راهکارهای استقرار و تثبیت سـازوکارهای (حقـوقی، اجـرایی و...) مسئـولیـت اجتماعی شرکت در صنعت نفت ایرانمقالات پذیرش شده در همایش مسئولیت اجتماعی شرکت-مسئولیت اجتماعی صنعت نفت