دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

02nd Iranian Pest Management Conference

دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۰ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات