چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

Fourth Conference of Philosophy of Education

چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۲ تا ۹ خرداد ۱۳۹۲ توسط دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، در خرداد 1392 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود. محور اصلی کنفرانس تحول در نظام آموزش و پرورش ایران از منظر فلسفه تعلیم و تربیت است.

اهداف همایش:

- تبیین جایگاه و نقش فلسفه تعلیم و تربیت در تحول نظام‌های آموزش و پرورش

- تبیین جایگاه و نقش فلسفه تعلیم و تربیت در برنامه‌های تحول در نظام آموزش و پرورش ایران و سایر کشورهای جهان

- ‌ترسیم چشم‌انداز تحولات مطلوب آموزش و پرورش ایران از دیدگاه فلسفه تعلیم و تربیت

محورهای همایش:

-  جایگاه و نقش فلسفه تعلیم و تربیت در تحول نظام آموزش و پرورش
-  جایگاه و نقش فلسفه تعلیم و تربیت در برنامه‌های تحول در نظام آموزش و پرورش کشور و سایر کشورهای جهان
-  ترسیم چشم‌انداز تحولات آموزش و پرورش کشور از دیدگاه فلسفه تعلیم و تربیت

 

 

 مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران