یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس

یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس

پوستر یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش  بین المللی خلیج فارس

یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورها و موضوعات تخصصی:

-    محور فرهنگ، هنر و معماری خلیج فارس
-    محور گردشگری خلیج فارس
-    محور ابعاد سیاسی، راهبردی و ژئوپلتیک خلیج فارس
-    محور تاریخ و باستان شناسی خلیج فارس
-    محور جغرافیا و محیط زیست خلیج فارس
-    نام خلیج فارس در اسناد، مکاتبات، قراردادها، نقشه ها و سایر مدارک سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی
-    گردشگری دریایی منطقه خلیج فارس و نتایج فرهنگی و سیاسی حاصل از آن
-    مطالعه تطبیقی توسعه صنعت گردشگری در شمال و جنوب حوزه خلیج فارس
-    بازاریابی و تبلیغات در جهت توسعه گردشگری ملی و بین المللی در حوزه خلیج فارس
-    بررسی و معرفی اسناد سیاسی و حقوقی با موضوع نام خلیج فارس در معاهدات و مکاتبات بین المللی
-    بررسی عوامل درونی و بیرونی همگرایی و واگرایی ساز در کشورهای خلیج فارس
-    بررسی سیر تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس
-    سیر تاریخی مداخلات کشورهای بیگانه در خلیج فارس؛ علل، ریشه ها
-    بررسی حکومت های باستانی و تاریخی در منطقه خلیج فارس
-    بررسی و معرفی اسناد، مدارک و نقشه های تاریخی جزایر و بنادر خلیج فارس (با تاکید بر منابع غیرفارسی)
-    بررسی و معرفی نتایج حفریات باستان شناسی حوزه خلیج فارس(با تاکید بر حفریات و مطالعات باستان شناسان غیرایرانی)
-    نقد و بررسی دیدگاه های مستشرقان و پژوهشگران جهانی درباره نام تاریخی خلیج فارس
-    بررسی جغرافیای تاریخی خلیج فارس در آثار جغرافیدانان و کارتوگرافان(با تکیه با جغرافیدانان و کارتوگرافان جهانی)
-    بررسی راهکارهای همکاری های بین المللی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کاهش خطرات زیست محیطی موجود در خلیج فارس
-    بررسی توسعه ساخت و سازهای بی رویه حاشیه خلیج فارس و تأثیر آن بر تغییر نظام اکولوژیک منطقه
-    تأثیر جهانی شدن بر تحولات فرهنگی و اجتماعی مردم کشورهای منطقه خلیج فارس

محورها و موضوعات تخصصی

-    محور فرهنگ، هنر و معماری خلیج فارس
-    محور گردشگری خلیج فارس
-    محور ابعاد سیاسی، راهبردی و ژئوپلتیک خلیج فارس
-    محور تاریخ و باستان شناسی خلیج فارس
-    محور جغرافیا و محیط زیست خلیج فارس
-    نام خلیج فارس در اسناد، مکاتبات، قراردادها، نقشه ها و سایر مدارک سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی
-    گردشگری دریایی منطقه خلیج فارس و نتایج فرهنگی و سیاسی حاصل از آن
-    مطالعه تطبیقی توسعه صنعت گردشگری در شمال و جنوب حوزه خلیج فارس
-    بازاریابی و تبلیغات در جهت توسعه گردشگری ملی و بین المللی در حوزه خلیج فارس
-    بررسی و معرفی اسناد سیاسی و حقوقی با موضوع نام خلیج فارس در معاهدات و مکاتبات بین المللی
-    بررسی عوامل درونی و بیرونی همگرایی و واگرایی ساز در کشورهای خلیج فارس
-    بررسی سیر تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس
-    سیر تاریخی مداخلات کشورهای بیگانه در خلیج فارس؛ علل، ریشه ها
-    بررسی حکومت های باستانی و تاریخی در منطقه خلیج فارس
-    بررسی و معرفی اسناد، مدارک و نقشه های تاریخی جزایر و بنادر خلیج فارس (با تاکید بر منابع غیرفارسی)
-    بررسی و معرفی نتایج حفریات باستان شناسی حوزه خلیج فارس(با تاکید بر حفریات و مطالعات باستان شناسان غیرایرانی)
-    نقد و بررسی دیدگاه های مستشرقان و پژوهشگران جهانی درباره نام تاریخی خلیج فارس
-    بررسی جغرافیای تاریخی خلیج فارس در آثار جغرافیدانان و کارتوگرافان(با تکیه با جغرافیدانان و کارتوگرافان جهانی)
-    بررسی راهکارهای همکاری های بین المللی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کاهش خطرات زیست محیطی موجود در خلیج فارس
-    بررسی توسعه ساخت و سازهای بی رویه حاشیه خلیج فارس و تأثیر آن بر تغییر نظام اکولوژیک منطقه
-    تأثیر جهانی شدن بر تحولات فرهنگی و اجتماعی مردم کشورهای منطقه خلیج فارس

 مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس