دهمین همایش ملی علمی پژوهشی خلیج فارس

دهمین همایش ملی علمی پژوهشی خلیج فارس

دهمین همایش ملی علمی پژوهشی خلیج فارس در تاریخ ۹ اردبهشت ۱۳۹۳ توسط مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران در شهر تهران برگزار گردید.