نهمین همایش ملی خلیج فارس

نهمین همایش ملی خلیج فارس

نهمین همایش ملی خلیج فارس در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران در شهر تهران برگزار گردید.