همایش علمی پژوهشی خلیج فارس

همایش علمی پژوهشی خلیج فارس

همایش علمی پژوهشی خلیج فارس در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تربیت حیدریه در شهر تربت حیدریه برگزار گردید.


محورهای همایش:

محور اول:- تاریخ و باستانشناسی خلیج فارس

نام و هویت تاریخی خلیج فارس

پیشینه ی تجارت و دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس

حکومت های باستانی و تاریخی در منطق خلیج فارس

سیر تاریخی مداخلات کشورهای بیگانه در خلیج فارس، علل، ریشه ها

پیشینه تاریخی کشمکش های منطقه ی خلیج فارس

نقش جنبش های دینی، اجتماعی و سیاسی در خلیج فارس

نقد و بررسی دیدگاه های مستشرقان و پژوهشگران جهانی درباره خلیج فارسمحور دوم : - فرهنگ، هنر و معماری خلیج فارس

خلیج فارس در گذرگاه فرهنگ و تمدن

ادبیات، زبان و گویش های ساکنان سواحل خلیج فارس

مردم شناسی و فرهنگ عامه ساکنان منطقه خلیج فارس

جایگاه صنایع دستی و سوغاتی های منطقه ی خلیج فارس در اقتصاد منطقه و نقش آن در شکوفایی گردشگری و پاسداری از میراث معنوی و هویت ملی

جایگاه خوراک و پوشاک محلی در جاذبه های فرهنگی- گردشگری منطقه ی خلیج فارس و نقش آنها در گسترش گردشگریمحور سوم : - اقتصاد و انرژی خلیج فارس

خلیج فارس و اقتصاد جهانی

مناطق آزاد تجاری و صنعتی و تأثیر آن بر توسعه منطقه خلیج فارس

خلیج فارس و تأثیر آن در گستره اقتصاد سواحل و جزایر خلیج فارس

منابع غیرنفتی اقتصادی در خلیج فارس

تبیین اثرات منابع انرژی خلیج فارس در اقتصاد منطقه ایمحور چهارم: - ابعاد سیاسی– اجتماعی خلیج فارس

جایگاه ژئوپولیتیک و استراتژیک خلیج فارس

سیر تحولات سیاسی و اجتماعی کشورهای خلیج فارس

سیر تحولات سیاسی و اجتماعی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس

نقش خیزش های مردمی و پایداری آنان در پاسداری از تمامیت ارضی و ملی خلیج فارس

سیاست قدرت های فرا منطقه ای در خلیج فارس و پیامدهای آن بر امنیت خلیج فارس

حضور بیگانگان در خلیج فارس و چالش های سیاسی پیش روی کشورهای منطقه

خلیج فارس، انرژی و نقش آن در تحولات سیاسی منطقه و فرا منطقه ای

بیداری اسلامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس(تحول هندسه قدرت جهانی)

تعامل کشورهای حاشیه خلیج فارس و تاکید بر وجوه فرهنگ اسلامی به عنوان عامل همگرایی و همبستگی سازمحور پنجم :-جغرافیا و محیط زیست خلیج فارس

ویژگی ها، ابعاد جغرافیایی و توان های محیطی خلیج فارس

جغرافیای انسانی و طبیعی خلیج فارس

سکونتگاه های انسانی و خلیج فارس

بلاهای طبیعی و خلیج فارس

چالشهای زیست محیطی موجود منطقه خلیج فارس

اکوسیستم منطقه خلیج فارس

حفاظت از محیط زیست در بنادر خلیج فارس

بهداشت، ایمنی و محیط زیست در بنادر خلیج فارس

آسیب شناسی محیط زیست جزایر و بنادر خلیج فارسمقالات پذیرش شده در همایش علمی پژوهشی خلیج فارس