کنفرانس صلح

کنفرانس صلح

Peace Conference

کنفرانس صلح در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۸۷ تا ۳۱ تیر ۱۳۸۷ توسط انجمن دفاع شهری نوین ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای اساسی کنفرانس صلح:

1- بررسی مفهومی:
         مفهوم صلح ،پایداری وناپایداری صلح
2- بررسی تاریخی:
    پیشینه پایداری وناپایداری صلح در جهان
3 - بررسی اجتماعی:
          بررسی رویکردهای جامعه شناختی  ،روانشناختی و انسانشناختی در رابطه با پایداری     
          و ناپایداری صلح در جهان
4- بررسی فاکتور های موثر در پایداری وناپایداری صلح در جهان ،همچون نقش تکنولوژی ، مدیریت،اقتصاد، سیاست، فرهنگ ، دین ، رسانه، معنویت وغیره
5- بررسی نظارتی وحقوقی
ـ بررسی حقوق بین الملل ناظر برشروع وخاتمه مخاصمات وخلا های احتمالی
ـ نقش تشکل های  غیر دولتی (( NGO بعنوان نهاد های ناظر مردمی در پایداری وناپایداری صلح در جهان
ـ ارزیابی عملکرد شورای امنیت در تحقق صلحی پایداردر جهان وکاستی های احتمالی
- بررسی نقش نیروهای حافظ صلح در پایداری  و ناپایداری صلح در جهان
- ارزیابی عملکرد سازمان ملل در ایجاد وحفظ  صلحی پایدار در جهان
6- بررسی تحلیلی
ـ تحلیل ناپایداری صلح درمواردی همچون : افغانستان،عراق، لبنان، سومالی ،فلسطین وغیره
ـ تحلیل وضعیت آتی صلح در جهان
7- بررسی کاربردی وپیشگیرانه
پیشنهاد راهکارها ی عملی دستیابی به صلحی پایدار در جهان
پیشگیری درمواجهه با مخاصمات جدید، در مواردی همچون ایران ، سوریه، کره شمالی وغیر