سومین همایش ملی علمی پژوهشی پدافند غیرعامل

سومین همایش ملی علمی پژوهشی پدافند غیرعامل

سومین همایش ملی علمی پژوهشی پدافند غیرعامل در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه ایلام در شهر ایلام برگزار گردید.


محورهای سومین همایش پدافند غیر عامل
آموزش :
- تهدید شناسی شیوه آموزش در دانشگاهها
کیفی سازی آموزش در وزارت علوم با رویکرد پدافند غیر عامل
لزوم بازنگری دروس آموزشی در وزارت علوم بویژه در حوزه مدیریت و علوم انسانی
نقاط ضعف آموزش در وزارت علوم با نگرش بومی سازی
ضرورت پرداختن به پدافند غیر عامل در حوزه آموزش دانشگاهها با تکیه برسند چشم انداز
نظام ارتقاء دانشگاهی، یک فرصت یا یک تهدید
- آموزش پاسخگو در وزارت علوم مبتنی بر نیازهای حال و آینده کشور
واکاوی عدم تأثیر گذاری مثبت آموزش در تولید ملی

پژوهش :
- تقلید از علوم غربی در تحقیقات کشور و خطرات آن
- لزوم پرداختن به پدافند غیر عامل در تحقیقات کشور
- چگونگی جاری سازی تحقیقات حوزه پدافند غیر عامل در تحقیقات کشور
- پدافند غیر عامل بعنوان یک رویکرد علمی در تحقیات کشور
- آینده پژوهی در پدافند غیر عامل مبتنی بر چشم انداز 20 ساله کشور
- جایگاه علوم پایه و علوم مهندسی در تقویت بنیه پدافند غیر عامل کشور
- علوم انسانی و توسعه پدافند غیر عامل در کشور
- توجه با مسائل انرژی (نفت، گاز،انرژی هسته ای صلح آمیز، بتن، برق، سدها و راه ترابری از دیدگاه پدافند غیر عامل)
- اقتصاد و پرداختن به آن از دیدگاه پدافند غیر عامل

فرهنگی - اجتماعی :
- پدافند غیر عامل از منظر قرآن، احادیث و روایات
- تهدید نرم فرهنگی- علمی و مقابله با آن
- نقاط قدرت فرهنگی موجود در کشور و دانشگاهها و ضرورت تقویت آن در مقابله با تهدید فرهنگی
تحقق دانشگاه انسان ساز با تکیه بر آموزه های دینی و اسلامی
- تقویت نقاط مشترک فرهنگی- دینی در دانشگاهها و کشور و دفع تهدیدات فرهنگی
- توسعه الگوی فرهنگی اسلامی – ایرانی در دانشگاهها
- امنیت فرهنگی
- مهندسی فرهنگی

عمرانی و زیرساخت :
-مقاوم یازی زیرساختهای کشور در مقابله با تهدیدات طبیعی و غیر طبیعی
- لزوم شناسایی تجهیزات و تأسیسات حساس و حیاتی و مقاوم سازی آنها
- طراحی و ساخت سازه¬های مقاوم مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل
- قوانین استاندارد سازی سازه¬ها و تأسیسات مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل
- و الگوگیری در ایجاد سازه¬های مقاوم
- الگوگیری از طبیعت در طراحی سازه های مقاوم
- آمایش سرزمینی و پدافند غیر عامل
- مفروضات علمی یک سازه مقاوم

تهدیدات نوین :
- تهدیدات سایبری و راه مقابله با آن ( شناسایی، پیشگیری، مقابله)
- تهدیدات الکترومغناطیسی و تقویت زیرساختهای کشور در این حوزه ( شناسایی، پیشگیری، مقابله)
- تهدیدان بیوتروریسمی (ضرورت پرداختن به این موضوع، شناسایی، هشدار، پیشگیری و درمان)
- سنجش از دور
- مسائل تغذیه و امنیت غذایی
- واردات و خطرات ناشی از واردات به کشور، آسیب شناسی واردات
- امنیت اقتصادی
- امنیت اطلاعاتی
- سایر موضوعات مرتبط با پدافند غیر عامل (تحقیقاتی و نظری)