همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

Promotion of Crisis Management in Disasters

همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ تا ۳۰ مرداد ۱۳۸۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان و فرهنگسرای امام خمینی در شهر زنجان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه