اولین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری مرداد 97

اولین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

اولین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ توسط در شهر پاريس برگزار گردید.