همایش ملی گیاهان دانه روغنی

همایش ملی گیاهان دانه روغنی

همایش ملی گیاهان دانه روغنی در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۸ تا ۲ مهر ۱۳۸۸ توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


زمینه های علمی همایش:
به نژادی، به زراعی، فیزیولوژی،  بیو تکنولوژی و گیاه پزشکی گیاهان دانه روغنی