ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

06th Conference of Numerical Wether Prediction

ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۵ توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو و سازمان هواشناسی کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا