چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

4th Conference of Numerical Wether Prediction

چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۳ توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو و سازمان هواشناسی کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا