سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

03rd Conference of Numerical Wether Prediction

سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۲ توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو و سازمان هواشناسی کشور در شهر تهران برگزار گردید.