دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

02nd Conference of Numerical Wether Prediction

دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۸۱ توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو و سازمان هواشناسی کشور در شهر تهران برگزار گردید.