چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

04th Value Engineering Conference

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۸۹ توسط انجمن مهندسی ارزش در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش