اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

1st Value Engineering Conference

اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش در تاریخ ۲ دی ۱۳۸۰ تا ۳ دی ۱۳۸۰ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش