اولین ملی پژوهش در مهندسی عمران، شهرسازی و معماری

اولین ملی پژوهش در مهندسی عمران، شهرسازی و معماری

پوستر اولین ملی پژوهش در مهندسی عمران، شهرسازی و معماری

اولین ملی پژوهش در مهندسی عمران، شهرسازی و معماری در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

-مهندسی معماری و شهرسازی

- مهندسی عمران