هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران

هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران

17th Irans Nuclear Conference

هفدهمین کنفرانس هسته ای ایران در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۹ تا ۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط انجمن هسته ای ایران و شرکت فراوری اورانیوم و تولید سوخت هسته ای ایران در شهر اصفهان برگزار گردید.


محور های همایش:
•فیزیک هسته ای
•کاربرد پرتوها
•همجوشی هسته ای
•سوخت و مواد هسته ای
•راکتور
•پرتو پزشکی
•کشاورزی هسته ای
•آشکارسازی و سیستم های هسته ای
•دزیمتری