پانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران

پانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران

15th Iran's Nuclear Conference

پانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ تا ۱۵ اسفند ۱۳۸۷ توسط انجمن هسته ای ایران و دانشگاه گلستان در شهر گرگان برگزار گردید.


محور های همایش
فیزیک هسته ای
کاربرد پرتوها
همچوشی هسته ای
سوخت و مواد هسته ای
راکتور
پرتو پزشکی
کشاورزی هسته ای
آشکارسازی و سیستم های هسته ای
دزیمتری