اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران

اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران

پوستر اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران

اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-مباحث نظری و مفهوم شناسی بافت میانی شهرها
-بافت میانی شهرها و ابعاد مدیریتی
-بافت میانی شهرها - چالش ها  و راهکارها
-بافت میانی شهرها- ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
-بافت میانی شهرها – توسعه پایدار و ابعاد زیست محیطی
-بافت میانی شهرها و ابعاد کالبدی- فضایی
- بافت میانی شهرها و گردشگری
-بافت میانی شهرها و الگوی شهر ایرانی‌- ‌اسلامی
-بافت میانی شهرها و سایر عناوین مرتبط

زیر محورهای همایش:
 مباحث نظری و مفهوم شناسی بافت میانی شهرها
- سیر تحولات
- زمینه های استحاله و تغییرات
- رویکردها، شیوه ها و راهکارهای مداخله
- سیر اندیشه ها

 بافت میانی  شهرها و  ابعاد مدیریتی
- بررسی الگوی مدیریتی و ظرفیت سازی در توسعه پایدار بافت میانی شهرها
- شیوهای نوین مدیریت در بافت میانی شهرها
- مدیریت بحران در بافت میانی شهرها
- ملاحظات پدافند غیر عامل در بافت میانی شهرها 
- جایگاه مدیریت واحد شهری در نوسازی پیوسته و منسجم بافت میانی شهرها
- تجارب جهانی برنامه ریزی و طراحی شهری در بافت میانی شهرهای جهان

بافت میانی شهرها - چالش ها  و راهکارها
- چالش های شهرنشینی نوین در بافت میانی شهرها
- چالش های هویت در بافت میانی شهرها و راهکارهای احیاء آن
- چالش های زیست محیطی در بافت میانی شهرها 
- چالش های اقتصادی در بافت میانی شهرها 
- چالش های حقوقی در بافت میانی شهرها 
- چالش های بومی گرایی در بافت میانی شهرها 
- راهکارهای انسجام بخش در بافت میانی شهرها
- راهکارهای تجدید حیات شهری در بافتهای میانی

بافت میانی  شهرها- ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- ارزیابی الگوهای مشارکت مردمی در بافت های میانی شهری
‌- محدودیت ها و فرصت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بافت میانی شهرها - با تأکید بر نمونه شهر اصفهان
- ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بافت میانی شهرها
- الگوهای اجتماعی سکونت در بافت میانی شهرها
- تأثیر نوسازی بافت های میانی در تحرک اقتصاد شهری
- روش های تأمین منابع مالی جهت تحقق طرح های توسعه شهری و بازآفرینی بافتهای تاریخی و میانی شهری

بافت میانی شهرها – توسعه پایدار و ابعاد زیست محیطی
- توسعه پایدار بافت میانی شهرها
- موانع و محدودیتها و شاخص های توسعه شهری پایدار در بافت میانی شهرها
- ارزیابی توانها و ظرفیت های طبیعی و محیطی در بافت میانی شهرها
- مدیریت زیست محیطی بافت میانی شهرها

بافت میانی شهرها و ابعاد کالبدی- فضایی
- الگوها و رویه های ساخت و ساز مسکونی در بافت میانی شهرها 
- معیارهای سنجش و اندازه گیری میزان انسجام و پیوستگی ساخت و ساز در بافت میانی شهرها 
- روش های کنترل، نظارت ، هدایت و پایش ساخت و ساز در بافت میانی شهرها
- کاربرد موارد و مصالح جدید و فن آوری نوین ساخت و ساز بافت میانی شهرها
- اهمیت بازخوانی رویه های ساخت و ساز در شهرها و تطابق آنها با تحولات نوین
- امکان سنجی توسعه کاربری ها و جانمایی کارکردهای جدید در بافت میانی شهرها
- عوامل مؤثر بر توسعه کالبدی بافت میانی شهرها
- سیما و منظرشهری در بافت میانی شهرها

 بافت میانی شهرها  و گردشگری
- محدودیت ها و فرصت های گردشگری در بافت میانی شهرها 
- بهسازی و نوسازی بافت میانی شهرها و تأثیر آن در توسعه گردشگری
- راهبردهای نوین گردشگری و توسعه پایدار در بافت میانی شهرها
- گرافیک محیطی و طراحی شهری در گردشگری در بافت میانی شهرها 

بافت های میانی شهرها و الگوی شهر ایرانی‌- ‌اسلامی
- شیوه ها و الگوهای حفظ و نگهداری و ارتقاء ارزش های ایرانی و اسلامی در بافت میانی شهرها
-  احیای بافت میانی شهرها با رویکرد الگوی ایرانی- اسلامی
- موانع و محدودیتها و شاخص های توسعه الگوی شهر ایرانی- اسلامی در بافت میانی شهرها

بافت های میانی شهرها و سایر عناوین مرتبطمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران