دومین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش ایران

دومین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش ایران

دومین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


هدف اصلی کنفرانس جمع آوری اطلاعات و ارائه آخرین دستاوردهای مرتبط با مدیریت تمامی بخشهای صنعت پخش و ایجاد ارتباط علمی و صنعتی و تبادل نظر بین اندیشمندان دانشگاه و پژوهشگران صنایع و تشویق و ترغیب دانشجویان و دانش پژوهان برای تحقیقات می باشد. سایر اهداف کنفرانس عبارتند از:

گسترش فضای علمی، تحقیقاتی و صنعتی وارزیابی توان علمی و توسعه مرزهای دانش
برپایی جلسات علمی و بحشهای تحقیقی و توسعه و ترویج مهارت‌های مورد نیاز مدیران و کارشناسان توسعه و ترویج دانش مدیریت وترغیب و تشویق افراد شاغل در این صنعت به استفاده از مباحث نوین
 

محورهای اصلی کنفرانس:
مدیریت نظام توزیع و پخش
ساختار شبکه توزیع و تاثیر آن در کارایی پخش
نهاده های توزیع و هزینه مبادله
نقش بانک و بیمه در نظام توزیع
جایگاه نظام توزیع در سند چشم انداز و برنامه های توسعه
نقش شرکتهای پخش در نظام توزیع
تجربه شرکتهای پخش موفق
کاربرد فناوری در نظام توزیع و پخش
برخی از موضوعات پیشنهادی:

       فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در پخش
       مدیریت پخش (عمده فروشی-خرده فروشی ،زنجیره ای و شرکتهایی پخش)
       مدیریت فروش(داخلی و صادرات) و تکنیکهای مذاکره
       مدیریت کیفیت و ایمنی و استانداردهای جهانی مورد استفاده پخش
       مدیریت بازاریابی و استراتژیهای بازاریابی در پخش
       مدیریت ارتباط با مشتری و مصرف کننده و سنجش رضایت مشتری
       تحقیق بازار و درصد پخش
       مدیریت کارآفرینی و منابع انسانی پخش
       مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک پخش
       مدیریت بهینه سازی انرژی و پخش
       مدیریت زنجیره تامین و انبار پخش
       مدیریت مالی پخش