ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

6th National Conference on Textile Engineering

ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران در تاریخ ۱۸ اردبهشت ۱۳۸۶ تا ۱۹ اردبهشت ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران