ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

6th National Conference on Textile Engineering

ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران