چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

4th National Conference on Textile Engineering

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۱ تا ۲ خرداد ۱۳۸۱ توسط دانشگاه یزد در شهر یزد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران