دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

10th National Symposium of Marine Industries

دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۷ تا ۲ آبان ۱۳۸۷ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر خرمشهر برگزار گردید.


محورهای همایش:
1) صنایع کشتی سازی
2) اقتصاد و دریا
3) مواد و تجهیزات
4) صنایع فراساحل
5) حمل و نقل دریایی
6) آموزش و تحقیقات
7) مدیریت و برنامه ریزی
8) صنایع دریایی و امور دفاعی
9) ایمنی و محیط زیست دریایی
10) قوانین، استانداردها و کنوانسیونهای بین المللی

مقالات پذیرش شده در دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران