نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

9th National Symposium of Marine Industries

نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۶ تا ۳ آبان ۱۳۸۶ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر نور برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران