هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

8th National Symposium of Marine Industries

هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۸۵ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر بوشهر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران