هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

7th National Symposium of Marine Industries

هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۸۴ تا ۵ بهمن ۱۳۸۴ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران