ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

6th National Symposium of Marine Industries

ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۳ تا ۱۰ بهمن ۱۳۸۳ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر بندرعباس برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران