پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

5th National Symposium of Marine Industries

پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۸۲ تا ۱۱ آذر ۱۳۸۲ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر جزیره کیش برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران