چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

4th National Symposium of Marine Industries

چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۱ تا ۱۱ آبان ۱۳۸۱ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران