سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

3rd National Symposium of Marine Industries

سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۸۰ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران