دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

2nd National Symposium of Marine Industries

دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۷۹ تا ۱۳ دی ۱۳۷۹ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران