اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

1st National Symposium of Marine Industries

اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۲۶ اردبهشت ۱۳۷۸ تا ۲۷ اردبهشت ۱۳۷۸ توسط انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران