چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

04th National Symposium of Heat Treatment

چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ تا ۲۲ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلس در شهر مبارکه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی