اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

1st National Sysmposium on Geology of Iran

اولین همایش ملی زمین شناسی ایران در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۰ تا ۵ خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی زمین شناسی ایران