دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن

دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن

The Second National Seminar on Drought Effects/Management

دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


 محورهای همایش:
1- ارزیابی و مطالعه پدیده خشکسالی ( شاخص ها،  مدل سازی و پیش بینی، پهنه بندی، پایش و اطلاع رسانی)
2- خشکسالی و پیامدهای آن (زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ....)
3- راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی (کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، دامپروری،  فضای سبز،  شرب و صنعت )
4- راهکارهای جبران خسارت ناشی، از خشکسالی(بیمه، توزیع اعتبارات و .....)
5- مدیریت خشکسالی ( ریسک، بحران و تجارب سایر کشورها )
6- برنامه ریزی و مدیریت بهینه کمی و کیفی منابع آب 
7- اقتصاد آب (عرضه و تقاضا، بهره وری و سیاستها، آب مجازی و ...)
8- راهکارهای بهینه سازی مصرف آب ( راندمان، کارایی مصرف آب، الگوی کشت و ...)
9- نقش مشارکت بهره برداران و سازمانهای مردم نهاد در مدیریت خشکسالی
10- راهکارهای استفاده بهینه از آبهای نامتعارف به عنوان منبع آب پایدار( آبهای شور، پساب فاضلاب شهری و صنعتی 
11- آمایش سرزمین در رابطه با خشکسالی ( طرح های توسعه،  مدیریت جامع و پایدار منابع )مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن