اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

1st National Specialty Conference on Gas

اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران در تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۵ تا ۹ آبان ۱۳۸۵ توسط دانشگاه شیراز - بخش مهندسی شیمی - نفت و گاز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران