دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

2nd National Symposium on Agriculture and Sustainable Development

دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو) در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ تا ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)