سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

3rd International Seminar on Oilseeds and Edible Oils

سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۹ تا ۲ دی ۱۳۸۹ توسط کانون هماهنگی دانش و صنعت دانه های روغنی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی