کنفرانس ملی مدیریت و روانشناسی

کنفرانس ملی مدیریت و روانشناسی

پوستر کنفرانس ملی مدیریت و روانشناسی

کنفرانس ملی مدیریت و روانشناسی در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای اصلی همایش:

مدیریت

حسابداری

روانشناسی

جامعه شناسی

و...