چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران

چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران

The 4th National Congress of Iran

پوستر چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران

چهارمین کنگره سراسری نورماسکولار ایران در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران در شهر تبریز برگزار گردید.