اولین همایش ملی راهکارهای ارتقای تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

اولین همایش ملی راهکارهای ارتقای تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

the first national confrence of strategies for promoting national production and supporting iranian labor and capital

اولین همایش ملی راهکارهای ارتقای تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در شهر بجنورد برگزار گردید.


اهداف همایش:

- بررسی وضعیت تولید ملی و اتخاذ تدابیر در جهت بهبود
- راهکارهای اجرایی حمایت تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی
- شناسایی ظرفیتها و مولفه های اساسی موثر در اقتصاد کشور در
- ارتباط با تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی
- شناسایی موانع ، تهدید ها ، چالش های پیش روی تولید در کشور
- ارائه برنامه های کمی و کیفی و بسته های سیاستی تولید

محورهای همایش:

- نقش آموزش در تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه  ایرانی
- بودجه ریزی عملیاتی و نقش آن در تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
- نقش صنایع دستی در تولید و افزایش درآمد ناخالص ملی
- تحول نظام اداری و جایگاه نیروی انسانی در تولید ملی
- تاثیر  نوآوری و کارآفرینی در عرصه تولید ملی
- توسعه آموزش های کشاورزی و نقش آن در تولید ملی
- نقش زنان و خانواده در مصرف و تولید ملی
- توسعه وآموزش مشاغل خانگی و نقش آن در تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
- تحول در نظام آموزش های مهارتی و نقش آن در تولید و اشتغال پایدار
-ارتباط آموزش های رسمی و غیر رسمی و نقش آن در تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
- ماده 21 قانون برنامه پنجم و سیاستهای کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در تحقق اهداف شعار سال 91