دومین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

دومین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

2nd National Iranian Drilling Industry Congress

دومین کنگره ملی صنعت حفاری ایران در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۸ تا ۳ دی ۱۳۸۸ توسط انجمن دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی نفت در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش
 
ساختار چاه
- طراحی چاه
- طراحی لوله ی جداری
- انتخاب مته
- ساق مته
- حفاری در کلاهک گازی
- حفاری جهت دار- افقی
- موتور درون چاهی
- ابزار MWD
- ابزار LWD
- نمودارگیری
- مکانیک سنگ
- پایداری دیواره ی چاه
- کاربرد آمار در حفاری و تعمیر چاه ها
- پیشگیری از آسیب دیدگی سازند
- حفاری در دمای بالا/ فشار بالا 
- حفاری زیر تعادلی(UBD)
- دکل های حفاری
- تجهیزات سرچاهی
 
سیالات حفاری
 
- گل های پایه آبی
- گل های پایه روغنی
- کنترل ذرات جامد  
- سیالات تکمیل چاه
- Spotting fluid
- عوامل جلوگیری از هرزروی
- آزمایش سیالات حفاری
- گل های سازگار با محیط زیست
- رئولوژی و هیدرولیک سیالات حفاری
 
سیمانکاری چاه
 
- شیمی سیمان
- افزودنی های سیمان و مکانیسم عملکرد
- رئولوژی سیمان ها
- سیستم ویژه سیمان
- زدودن کیک گل
- نفوذ گاز در سیمان
- تجهیزات سیمانکاری
- طراحی عملیات سیمانکاری
- طراحی سیمان
- سیمانکاری ترمیمی   
- ارزیابی عملیات سیمانکاری
- تست آزمایشگاهی
- محاسبات هیدرولیکی سیمانکاری
 
مشکلات حفاری
 
- گیر لوله ها
- مانده یابی
- کنترل سازند های شیلی
- هرزروی سیال حفاری
- مچاله شدگی لوله جداری
- نشت کفشک
- کنترل چاه
 
حفاظت محیط زیست
 
- مدیریت محیط زیست در صنعت حفاری
- محافظت از محیط زیست و سلامت شغلی
- مدیریت ایمنی
- ایمنی در مورد سولفید هیدروژن
 
چشم انداز، استراتژی و برنامه ریزی
 
- استراتژی و چشم انداز صنعت حفاری ایران
- جایگاه صنعت حفاری در افق چشم انداز 20 ساله ی صنعت نفت
- راهکار ها و سیاست گذاری در جهت رشد صنعت حفاری با هدف
- تبدیل به قطب برتر حفاری منطقه ای و بین المللی
 
تکنولوژی و فناوری
 
- جایگاه تکنولوژی در صنعت حفاری و نقش آن در رشد و تعالی این صنعت
- ضرورت شناخت و بکارگیری فناوری های نوین در صنعت حفاری
- نقش تکنولوژی مدرن در کاهش ریسک، هزینه و ارتقای جایگاه  صنعت حفاری ایران
- بررسی روند بومی سازی تکنولوژی (انتقال تکنولوژی)
- راهکارهای تولید علم و فناوری حفاری در مراکز علمی- پژوهشی
 
تجهیز ناوگان حفاری
 
- ضرورت ساخت و تجهیز ناوگان حفاری خشکی و دریایی
- لزوم توجه به تولید قطعات و ادوات حفاری با تکیه بر توانمندی های داخلی
 
چالش ها و راهکارها توسعه وگسترش خدمات حفاری در سطح منطقه و بین المللی
 
- راهکارهای شکل گیری، توسعه و گسترش پیمان ها و همکاری های
            فرا ملی در جهت توسعه صنعت حفاری
- لزوم تعامل صنعت حفاری ایران با شرکت های بین المللی
- چالش ها و راهکارهای پیش روی شرکت ملی حفاری ایران در جهت
            تبدیل شدن به یک شرکت بین المللی
- راهکارهای صدور خدمات فنی و مهندسی
- آینده نگری در صنعت حفاری با ایجاد و راه اندازی سامانه های جدید
- ساختارهای مورد نیاز آتی صنعت حفاری
- رقابت پذیری در صنعت حفاری
- ضرورت ایجاد بانک اطلاعات جامع در صنعت حفاری
 
صنعت حفاری و قرارداد های بین المللی
 
- بسترسازی برای جذب سرمایه در صنعت حفاری
- لزوم تعریف فرصت های سرمایه گذاری در صنعت حفاری ایران
- تامین مالی پروژه های صنعت حفاری
- ضرورت حمایت بانک ها در تامین مالی پروژه های صنعت حفاری
 
منابع نیروی انسانی در صنعت حفاری
 
- اهمیت نیروهای متخصص در صنعت حفاری
- آینده ی نیروی انسانی متخصص در صنعت حفاری
- نگاهداشت نیروی انسانی متخصص در صنعت حفاری
- جایگاه آموزش در صنعت حفاری