اولین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت

اولین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت

اولین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۷ تا ۲ اسفند ۱۳۸۷ توسط انجمن دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی نفت و شرکت ملی نفت - شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در شهر اهواز برگزار گردید.


اهداف کنگره
بررسی راهکارها و مشکلات پیش روی توسعه و گسترش نظام پیمانکاری درصنعت نفت
شناخت و آشنایی با شرکت های عمده و بزرگ در زمینه پیمانکاری در صنعت نفت
بررسی مباحث استراتژیک و معرفی آخرین تحولات و بررسی چشم انداز نظام پیمانکاری در صنعت نفت
انتقال تجارب و آموخته ها و به اشتراک گذاشتن مهارت ها و دانش فنی و مدیریتی شرکت های پیمانکار در صنعت نفت
اصلاح قوانین، تشکیلات و زیرساخت های مناسب حقوقی توسعه  نظام پیمانکاری در صنعت نفت
ایجاد و توسعه پیوندهای زیربنایی با سایر بخش های اقتصادی به منظور استفاده از توان داخلی با هدف توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت
ارتقاء سطح همکاریهای بین المللی به منظور بهبود توانایی های پیمانکاران داخلی در صنعت نفت