اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

1st National Iranian Conference on Gas Hydrate

اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران