دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

12th National Iranian Chemical Engineering Congress

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۸۷ تا ۱ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی سهند و انجمن مهندسی شیمی ایران در شهر تبریز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران