یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

11th National Iranian Chemical Engineering Congress

یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۵ تا ۹ آذر ۱۳۸۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران